ដើម្បីធ្វើអាជីវកម្មស្របច្បាប់ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា សូមធ្វើតាម ៧ជំហានខាងក្រោមនេះ…

យោងតាមហ្វេសប៊ុកផេករបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានរៀបរាប់ថា៖ បើកអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថ្ងៃនេះ ដោយប្រើប្រាស់តែ ៧ជំហានប៉ុណ្ណោះដូចខាងក្រោម៖

ប្រភព៖ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ