តោះដើម្បីបានចូលរួមពិធីបុណ្យភ្ជំបិណ្ឌសប្បាយមកស្ដាប់ដំបូលមានដ៍ល្អនេះ

2

កាលពីយូលង់ណាសមកហើយមានព្រះរាជាមួយព្រះអង្គព្រះនាមព្រះបាទពិម្ពិសារបានសោយរាជសម្បត្តិយ៉ាងស្ដុកស្តម្ភមានបរិវាយ៉ាងច្រើនកុះករហើយលើពីហ្នឹងទៅទៀតនុះស្ដុកស្តម្ភមានបរិវាយ៉ាងច្រើនកុះករហើយលើពីហ្នឹងទៅទៀតនុះស្ដុកស្តម្ភមានបរិវាយ៉ាងច្រើនកុះករហើយលើពីហ្នឹងទៅទៀតនុះស្ដុកស្តម្ភមានបរិវាយ៉ាងច្រើនកុះករហើយលើពីហ្នឹងទៅទៀតនុះ